Home » Rozwój Kompetencji Kluczowych

Rozwój Kompetencji Kluczowych

Szanowni Państwo,

Rozpoczęła się rekrutacja uczniów do projektu „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków” realizowanego w ramach Poddziałania 10.1.3. Edukacja w szkołach prowadzących kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie od 2 lipca 2018 do 30 czerwca 2020 r.

Celem projektu jest podniesienie u uczniów szkół podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi oraz szkół ponadgimnazjalnych Gminy Miejskiej Kraków kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz kompetencji informatycznych poprzez organizację zajęć rozwijających w tym: kół naukowych , warsztatów, laboratoriów, zajęć pozaszkolnych oraz zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych i informatyki z wykorzystaniem, narzędzi TIK oraz e-learningu.

Link do ogłoszeń o rekrutacji uczniów:

http://www.mcoo.krakow.pl/unijne_rkkun-ru.html

Do rekrutacji nauczycieli:

http://www.mcoo.krakow.pl/unijne_rkkun-rn.ht

Koordynator szkolny: Pani Elżbieta Papaj email: elapoczta@op.pl