Projekty i programy edukacyjne realizowane w szkole

Zdrowa klasa
Zdrowa klasa to ogólnopolski projekt badawczo-edukacyjny, którego celem jest poprawa stanu odżywienia dzieci w wieku szkolnym. Zasadniczym celem programu jest aktywowanie szkół, rodziców oraz opiekunów do budowania właściwych zachowań prozdrowotnych wśród dzieci. W trakcie realizacji projektu wdrażane będą zaawansowane narzędzia badawcze, oraz opracowywane szczegółowe raporty, a także prowadzone szeroko zakrojone działania edukacyjne.


#Ogarniam życie
Głównym celem programu jest promocja postaw dbałości o swoje zdrowie głównie psychiczne, ale też fizyczne oraz podejmowania przez młodych ludzi działań wzmacniających ich wewnętrzne zasoby, dzięki czemu będą oni mogli skuteczniej przeciwstawiać się pokusom związanym z substancjami psychoaktywnymi oraz zachowaniami destruktywnymi.


Bezpieczny Kraków 
Głównym celem programu „Bezpieczny Kraków” jest utrzymanie wypracowanego przez lata poziomu bezpieczeństwa i porządku publicznego w Krakowie, a przede wszystkim sprostanie wyzwaniom, jakie stawia rozwój społeczeństwa, infrastruktury oraz technologii, które niosą za sobą również negatywne konsekwencje w postaci nowych rodzajów zagrożeń.  Założenia programu realizowane są przy wsparciu Miejskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Specjalistycznej Poradni Psychologiczno-Pedagogiczna Dla Dzieci z Niepowodzeniami Edukacyjnymi, Krakowskiego Ośrodka Terapii, straży Miejskiej, policji, instytucji pozarządowych. Działania prowadzone w ramach programu na terenie szkoły obejmują dzieci, młodzież, rodziców oraz nauczycieli.


Laboratoria przyszłości
Program edukacyjny realizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Środki otrzymane przez naszą szkołę w ramach programu przeznaczone zostały na wyposażenie pracowni językowych, chemiczno – fizycznej oraz muzyczno – filmowej.


FUTURE4ME!
Miejski program edukacyjny nauki języka angielskiego. W ramach projektu uczniowie mają możliwość realizacji dodatkowych dwóch godzin języka angielskiego tygodniowo. Celem programu jest rozwijanie kompetencji językowych uczniów oraz poznawanie historii, literatury i kultury innych krajów. Program zakłada wykorzystanie podczas zajęć nowoczesnych technologii oraz pracę metodą projektową.


Włam się do mózgu: ucz się z łatwością!
Celem projektu jest rozwinięcie umiejętności uczenia się. Uczestnicy poznają 8 metod, sposobów skutecznego przyswajania wiedzy i umiejętności, zgodnie z doniesieniami naukowymi i wiedzą o funkcjonowaniu mózgu. Projekt został przygotowany na podstawie książki Radka Kotarskiego „Włam się do mózgu”,


zaprogramuj_przyszłośćZaprogramuj przyszłość to kompleksowy program edukacji cyfrowej realizowany przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania nauczycieli oraz uczniów klas 1-3.


kotKot w tarapatach – program profilaktyczno – wychowawczy
Celem programu jest pomoc dzieciom i nauczycielom w budowaniu więzi klasowych, radzeniu sobie z trudnymi uczuciami i docenieniu wartości współpracy i koleżeństwa.
Koordynatorem programu jest Krakowski Ośrodek Terapii.


starsStars – rowerem do szkoły
Celem tego międzynarodowego projektu jest zwiększenie liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży, związanych z dojazdami do szkoły. W ramach projektu uczniowie biorą udział w warsztatach, prelekcjach, konkursach oraz wycieczkach rowerowych.


program_dla_szkółProgram dla szkół
Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. To unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.


znamie

Znamię! Znam je?
Program edukacyjny skierowany do uczniów klas ósmych, którego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Cele programu to: przekazanie uczniom wiedzy na temat ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki, uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.


ling-logo_400InstaLing
Jest to program, który realizujemy  w klasach II – VIII i służy do nauki słownictwa angielskiego oraz w klasach VII-VIII z językach hiszpańskiego przy pomocy komputera i Internetu. Uczy zarówno poprawnej pisowni jak i wymowy.

www.instaling.pl


 niepal
Nie pal przy mnie proszę

Program Edukacji Antytytoniowej skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. W czasie zajęć uczniowie usystematyzują i poszerzą swoje informacje na temat zdrowia, dowiedzą się, jak o nie dbać.


 zwrZnajdź właściwe rozwiązanie
Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas. W trakcie realizacji programu uczniowie poszerzają swoją wiedzę w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, zwiększają świadomość na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu i konieczności odpowiedniego dbania o zdrowie własne i swoich bliskich. Dowiedzą się, jak unikać zachowań ryzykownych dla zdrowia.


 Trzymaj Fotrzymajrmę
To ogólnopolski program, którego celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodziców poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.


logo_KBP

Klub Bezpiecznego Puchatka
Program edukacyjny adresowany był do uczniów klas pierwszych. Kształcił u uczniów prawidłowe nawyki dotyczące bezpieczeństwa na drodze.


 smokCzyste powietrze wokół nas”
Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej, który realizowany był w zerówce. Celem głównym programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.

____________________________________________________________________________________________________________

rkkunwgmk

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Realizację programu zakończono.

____________________________________________________________________________________________________________

w ruchuSzkoła w ruchu
Głównymi celami programu było promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży; uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda    aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia.  Realizację programu zakończono.

____________________________________________________________________________________________________________

myśleMyślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych
To trzyletni program edukacji finansowej uczniów współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Program zapoznał dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadomił im istnienie instytucji finansowych, zbudował wiedzę na temat pieniądza, rozwijał doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej, uczył zarządzania pieniędzmi. Realizację programu zakończono.

 ____________________________________________________________________________________________________________

jedzmy
Jedzmy odpowiedzialnie

Projekt koordynowany był przez fundację „ Szkoły dla ekorozwoju”, a jego celem było promowanie postaw i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego. Realizację programu zakończono.

____________________________________________________________________________________________________________