Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 80
im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie

Wstęp

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp80krakow.edu.pl

Szkoła Podstawowa nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie (w skrócie SP80):

Telefon: +48  12 425 92 05
E-mail: sp80@mjo.krakow.pl
Adres korespondencyjny: os.Na  Skarpie 8, 31-909  Kraków

Data publikacji strony internetowej: 2013-08-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-05

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.sp80krakow.edu.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu wyłączeń wymienionych poniżej:

 • zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane  przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi, zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab+ Enter.
 • linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych –w zdecydowanej większości otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką.
 • zadbano o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących.
 • osoby zamieszczające teksty na stronie dokładają starań, aby były one zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez pracownika SP80.
Oświadczenie sporządzono: 2020-09-23.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Roztocka, e-mail: m.roztockasp80@gmail.com.Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Siedziba Szkoły Podstawowej nr 80 im. Wojciecha Bogusławskiego w Krakowie:
os. Na Skarpie 8
31-909 Kraków

 • Do budynku szkoły prowadzi główne wejście, prowadzą do niego schody, brak podjazdów dla niepełnosprawnych.
 • Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
 • Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych.
 • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
 • W budynku na każdym poziomie (parter, I piętro i II piętro) znajduje się korytarz.
 • Budynek nie posiada wind.
 • W budynku nie ma dostosowań dla osób niepełnosprawnych (toalety, barierki).
 • Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.