Home » Nasza szkoła » Świetlica

Świetlica

Świetlica szkolna zaprasza od poniedziałku do piątku

w godzinach 6.30 – 17.00

Obraz17Celem działalności świetlicy jest zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, odpowiednich warunków do wypoczynku, relaksu, kontaktów społecznych i sukcesów.

W naszej świetlicy jest czas na zabawę,  pomoc w nauce, rozwijanie zainteresowań, udział w konkursach, kiermaszach świątecznych oraz zajęciach ruchowych w zależności od pogody –  na boisku szkolnym lub w budynku. Organizujemy liczne imprezy okolicznościowe dla dzieci i ich rodzin, a także wyjścia do teatru, muzeum, wycieczki.

owem- dla każdego coś miłego!

Opiekę nad wychowankami sprawują panie wychowawczynie:
Krystyna Struzikowska
Maria Warchoł
Magdalena Szymańska
Anna Michalec


INFORMACJE DLA RODZICÓW

 • Świetlica szkolna realizuje zadania opiekuńczo-wychowawcze zgodnie z rocznym planem pracy świetlicy. Zadania umieszczone w planie wynikają z głównych założeń planu pracy szkoły. W świetlicy ustala się dzienny i tygodniowy rozkład zajęć
 • Rada Rodziców SP 80 w Krakowie ustala na początku roku szkolnego wysokość składek na rzecz świetlicy po zasięgnięciu opinii Dyrektora szkoły. Comiesięczne wpłaty rodziców na fundusz świetlicowy przeznaczone są na zakup wyposażenia, materiałów do zajęć i uroczystości, nagród za udział w konkursach, upominków itp.
 • Świetlica ustala w porozumieniu z Dyrektorem szkoły regulamin dowozu dzieci z Pleszowa.
 • Świetlica obejmuje opieką dzieci z klas I-III oraz z klas IV – VIII.
 • Zapewnia uczniom dojeżdżającym opiekę w godzinach przed lub po lekcjach.
 • Czynna jest od godziny 6.30 do 17.00
 • Nabór do świetlicy dokonuje się poprzez wypełnienie „Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej” i złożenie jej do 10 września u wychowawców świetlicy.
 • W naszej świetlicy przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia bezpieczeństwa powierzonym naszej opiece dzieciom. W trosce o nie wprowadzonych zostało wiele formalnych zabezpieczeń. I tak np.: rodzice zobowiązani są do wyrażenia pisemnej zgody na: samodzielny powrót dziecka ze szkoły do domu, odbiór przez upoważnione osoby.
 • Ustne oświadczenia dzieci dotyczące samodzielnego wychodzenia do domu nie są respektowane.
 • Osobom nietrzeźwym dzieci nie będą wydawane.
 • Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych pomieszczeniach (salach) lub na boisku szkolnym.
 • Zachowanie ucznia niezgodne z regulaminem świetlicy wychowawca ma prawo odnotować w dzienniczku ucznia oraz powiadomić o tym wychowawcę klasy, rodziców, pedagoga szkolnego.
 • Notoryczne nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad bezpieczeństwa własnego i innych, po ostrzeżeniach i konsultacjach z rodzicami, wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym i Dyrektorem może doprowadzić do skreślenia z listy uczestnika świetlicy.

Obraz19

REGULAMIN

UŚMIECHNIĘTEGO UCZNIA

Regulamin wszyscy znają, zasad pilnie przestrzegają:

 

 • Zgłaszam nauczycielowi każde swoje przyjście i odejście.
 • Nie wychodzę z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy.
 • Nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
 • Słucham uważnie próśb i poleceń nauczyciela – staram się jak najlepiej je wykonywać.
 • Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie. Staram się cicho pracować i bawić.
 • Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
 • Jeżeli zrobię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.
 • Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Dbam o porządek w sali: plecaki, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 • Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, książek, gier, zabawek.
 •  Szanuję cudzą i swoją własność.
 • Dbam o czystość osobistą.
 • Biorę aktywny udział w zajęciach,  imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
 • Wykonuję obowiązki dyżurnego starannie i sumiennie.
 • Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły i uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych i kolegów – używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuję, przepraszam.

Informacje o świetlicy do pobrania .