Projekty i programy edukacyjne realizowane w szkole

zaprogramuj_przyszłość

Zaprogramuj przyszłość to kompleksowy program edukacji cyfrowej realizowany przez Fundację Orange i Stowarzyszenie Mistrzowie Kodowania. Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych w zakresie programowania nauczycieli oraz uczniów klas 1-3.

________________________________________________________________________________________________________________________

kotKot w tarapatach – program profilaktyczno – wychowawczy
Celem programu jest pomoc dzieciom i nauczycielom w budowaniu więzi klasowych, radzeniu sobie z trudnymi uczuciami i docenieniu wartości współpracy i koleżeństwa.
Koordynatorem programu jest Krakowski Ośrodek Terapii.

________________________________________________________________________________________________________________________

starsStars – rowerem do szkoły
Celem tego międzynarodowego projektu jest zwiększenie liczby podróży rowerowych dzieci i młodzieży, związanych z dojazdami do szkoły. W ramach projektu uczniowie biorą udział w warsztatach, prelekcjach, konkursach oraz wycieczkach rowerowych.

________________________________________________________________________________________________________________________

program_dla_szkółProgram dla szkół
Głównym celem programu jest kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych poprzez dostarczanie uczniom produktów mlecznych oraz owocowo-warzywnych. Program obejmuje również działania o charakterze edukacyjnym i promocyjnym. Ich celem jest budowanie świadomości rodziców i nauczycieli dotyczącej ich roli w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych dzieci. To unijny projekt koordynowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

________________________________________________________________________________________________________________________

znamie

Znamię! Znam je?
Program edukacyjny skierowany do uczniów klas ósmych, którego głównym celem jest upowszechnienie wiedzy z zakresu profilaktyki czerniaka. Cele programu to: przekazanie uczniom wiedzy na temat ryzyka zachorowania na czerniaka, uświadomienie zagrożeń i zasad profilaktyki, uświadomienie wartości odpowiednich zachowań i postaw.


ling-logo_400InstaLing
Jest to program, który realizujemy  w klasach II – VIII i służy do nauki słownictwa angielskiego oraz w klasach VII-VIII z językach hiszpańskiego przy pomocy komputera i Internetu. Uczy zarówno poprawnej pisowni jak i wymowy.

www.instaling.pl

 


 niepal
Nie pal przy mnie proszę

Program Edukacji Antytytoniowej skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Celem głównym programu jest zmniejszenie narażenia dzieci na bierne palenie tytoniu. W czasie zajęć uczniowie usystematyzują i poszerzą swoje informacje na temat zdrowia, dowiedzą się, jak o nie dbać.

 


 zwrZnajdź właściwe rozwiązanie
Głównym celem programu jest zapobieganie paleniu tytoniu wśród uczniów starszych klas. W trakcie realizacji programu uczniowie poszerzają swoją wiedzę w zakresie szkodliwości dymu tytoniowego, zwiększają świadomość na temat zagrożeń płynących z czynnego i biernego palenia tytoniu i konieczności odpowiedniego dbania o zdrowie własne i swoich bliskich. Dowiedzą się, jak unikać zachowań ryzykownych dla zdrowia.


 Trzymaj Fotrzymajrmę
To ogólnopolski program, którego celem była edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród uczniów i ich rodziców poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.
Realizację programu zakończono.


logo_KBP

Klub Bezpiecznego Puchatka
Program edukacyjny adresowany był do uczniów klas pierwszych. Kształcił u uczniów prawidłowe nawyki dotyczące bezpieczeństwa na drodze.
Realizację programu zakończono.


 smokCzyste powietrze wokół nas”
Program Przedszkolnej Edukacji Antytytoniowej, który realizowany był w zerówce. Celem głównym programu jest wzrost kompetencji rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy oraz zwiększenie umiejętności dzieci w zakresie radzenia sobie w sytuacjach, gdy przebywają w zadymionych pomieszczeniach lub, gdy dorośli palą przy nich tytoń.
Realizację programu zakończono.

 

________________________________________________________________________________________________________________________

rkkunwgmk

Rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli szkół prowadzących kształcenie ogólne na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Realizację programu zakończono.

________________________________________________________________________________________________________________________

w ruchuSzkoła w ruchu
Głównymi celami programu było promowanie aktywności fizycznej oraz zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży; uświadomienie uczniom, że ruch to nie tylko obowiązkowe zajęcia WF, lecz każda aktywność fizyczna, podejmowana w ciągu dnia.  Realizację programu zakończono.

________________________________________________________________________________________________________________________

myśleMyślę, decyduję, działam – finanse dla najmłodszych
To trzyletni program edukacji finansowej uczniów współfinansowany przez Narodowy Bank Polski. Program zapoznał dzieci z podstawowymi pojęciami z zakresu ekonomii, uświadomił im istnienie instytucji finansowych, zbudował wiedzę na temat pieniądza, rozwijał doświadczenia i umiejętności dzieci związane z funkcjonowaniem w rzeczywistości finansowej, uczył zarządzania pieniędzmi. Realizację programu zakończono.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

jedzmy
Jedzmy odpowiedzialnie

Projekt koordynowany był przez fundację „ Szkoły dla ekorozwoju”, a jego celem było promowanie postaw i podejmowanie działań w kierunku zrównoważonej konsumpcji w kontekście rozwoju globalnego. Realizację programu zakończono.

________________________________________________________________________________________________________________________