Rok szkolny 2022/2023

_________________________________________________________________________________________________

Koło biologiczno – geograficzne

Zajęcia koła biologiczno-geograficznego odbywają się raz w tygodniu, ich celem jest rozwijanie zainteresowań światem przyrody. Podczas zajęć uczniowie doskonalą umiejętności obserwacji, prowadzenia doświadczeń i eksperymentów, poznają elementy przyrody ożywionej i nieożywionej, oceniają swoje nawyki żywieniowe oraz stan środowiska, analizują budowę ludzkiego ciała, dbają o zwierzęta i rośliny w pracowni biologicznej.

_________________________________________________________________________________________________

Z ekologią i zdrowiem na ty

Celem prowadzonych zajęć jest zaszczepienie w dzieciach chęci zdobywania nowych wiadomości o ekologii i zdrowiu oraz kształcenie właściwych postaw proekologicznych i prozdrowotnych. Na zajęciach uczniowie uczą się uważnego i świadomego postrzegania otaczającego świata, dostrzegania zależności przyczynowo – skutkowych w nim występujących.

___________________________________________________________________________________________________

Koło teatralno – flmowe z językiem angielskim „OK!”

Podczas zajęć uczestnicy poszerzają i doskonalą słownictwo w języku angielskim, ćwiczą ekspresję, muzykalność oraz wykazują się kreatywnością. Nabywają pewności siebie i wiary we własne możliwości.

___________________________________________________________________________________________________

Koło matematyczne

___________________________________________________________________________________________________

Koło literackie w klasach ósmych

Na zajęciach kółka literackiego uczniowie klas ósmych czytają i podejmują wyzwania. Dokonują krytycznej analizy tekstów kultury, szukają nowych rozwiązań, interpretują utwory epickie, liryczne i dramatyczne. Piszą opowiadania i rozprawki. Wygłaszają przemówienia. Zbierają wnioski, opinie i argumenty.

_________________________________________________________________________________________________

Koło redakcyjne gazetki szkolnej „IGA”

_________________________________________________________________________