Podstawowe informacje

Czym jest Rada Rodziców?

Rada Rodziców jest organem placówki oświatowej, reprezentującym rodziców uczniów uczęszczających do danej placówki.

Kto jest członkiem Rady Rodziców?

W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych (trójek klasowych rodziców).

Czym zajmuje się Rada Rodziców?

Rada Rodziców najogólniej mówiąc reprezentuje rodziców we wszystkich sprawach związanych ze szłołą. Oznacza to, że Rada ma być głosem rodziców i ma pełnić pomost między nimi, a pozostałymi organami szkoły (dyrekcja, rada pedagogiczna, samorząd uczniowski) i organami założycielskimi i nadzorującymi szkołę (gmina i kuratorium).

Jednym z najczęściej identyfikowanych z Radą Rodziców aspektów jest gormadzenie środków na swoją działalnośc i gospodarowanie mini.

Jakie Prawa ma Rada Rodziców?

Zgodnie z przepisami prawa i wykładnią Kuratorium Oświaty Rada Rodziców posiada szereg uprawnień.

Rada rodziców ma prawo do:

 • suwerennego określania swojej wewnętrznej organizacji – oznacza to, że nikt z władz szkoły (dyrektor, rada pedagogiczna) nie może wpływać na jej skład ani na strukturę,
 • gromadzenia środków finansowych dla wspierania działalności statutowej szkoły i wydawania ich zgodnie z własną wolą,
 • występowania do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły w sprawach związanych:

– z jakością nauczania (np. starania o certyfikat ISO)

– z wychowywaniem dzieci (np. organizowanie tzw. Zielonych szkół),

– z finansami szkoły (np. wniosek do władz szkoły o wygospodarowanie pieniędzy na kółka zainteresowań),

– z bezpieczeństwem (np. wprowadzenie identyfikatorów).

Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo – profilaktyczny.

Celem programu wychowawczo – profilaktycznego jest wspieranie ucznia w osiągnięciu przez niego pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.

Program wychowawczo – profilaktyczny ma za zadanie:

 1. Planowanie zasad racjonalnego odżywiania i dbania o własne zdrowie.
 2. Propagowanie stylu życia wolnego od nałogów – profilaktyka uzależnień.
 3. Propagowanie aktywności fizycznej w czasie wolnym od zajęć.
 4. Wzmacnianie prawidłowych nawyków higienicznych oraz troski o środowisko naturalne.
 5. Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określenia drogi dalszej edukacji.
 6. Poszerzenie wiedzy uczniów na temat praw i obowiązków dziecka i ucznia.
 7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z nadmiernego i niekontrolowanego korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych.
 8. Rozwijanie postawy asertywnej wobec czynników zagrażających życiu i zdrowiu.
 9. Kształtowanie postawy refleksyjnego i krytycznego czytelnika.
 10. Wzmacnianie poczucia własnej wartości.
 11. Budowanie przyjaznej atmosfery wychowawczej, wyrażania własnych emocji.
 12. Wspomaganie w konstruktywnym radzeniu sobie z trudnościami.
 13. Rozwijanie umiejętności komunikowania się.
 14. Kształtowanie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i innych.
 15. Rozwijanie obowiązkowości i postaw prospołecznych.
 16. Kształtowanie postawy szacunku dla życia i godności innych osób.
 17. Wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej.

Rada rodziców opiniuje:

 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania
 • projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły, przy czym ostateczna decyzja w tej sprawie należy do dyrektora,
 • opiniuje szkolny zestaw podręczników i programów nauczania, jednak ostateczna decyzja należy do rady pedagogicznej, która podejmuje stosowną uchwałę,

Rada rodziców decyduje o tym, czy dyrektor wyrazi zgodę na działalność w szkole stowarzyszeń bądź organizacji pozaszkolnych.

Jakie Obowiązki spoczywają na Radzie Rodziców?

Rada rodziców ma obowiązek:

 • Gospodarowania zgromadzonymi środkami finansowymi w sposób racjonalny i oszczędny, przy czym należy pamiętać, że finanse rady mogą być kontrolowane jedynie przez:
 • Komisję Rewizyjną (wewnętrzny organ rady rodziców),
 • Regionalną Izbę Obrachunkową,
 • Urząd Skarbowy.
 • Dokonania demokratycznego, tajnego wyboru swoich przedstawicieli do rady rodziców, co wynika z ustawy, zatem wybór przedstawicieli nie może odbywać się w inny sposób,
 • Stworzenia takiej struktury organizacyjnej oraz sposobu pracy i trybu podejmowania decyzji, które zapewnią jej niezbędną sprawność i operatywność, dopasowane do realiów szkoły,
 • Działania w sposób przejrzysty – ogół rodziców powinien być informowany o prowadzonych przez radę działaniach; koniecznością jest również systematyczne rozliczanie się z wykorzystanych środków finansowych; dobrą praktyką jest przedstawianie rodzicom dokładnych rozliczeń przychodów i wydatków,