Home » Ogłoszenia

Category Archives: Ogłoszenia

Znamy już wyniki konkursu przyrodniczego „Świetlik”!

Po raz kolejny raz wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie Przyrodniczym „Świetlik” organizowanym przez Fundację Młodych Odkrywców  w Krakowie. Była to jego XI edycja. Honorowy patronat nad nim objęli: Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, prof. dr hab. med. Wojciech Nowak oraz Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako fascynującego źródła wiedzy o świecie. Jego nowatorska formuła uświadamia dzieciom, że wszystko co dzieje się w naturze, domu, szkole, środowisku, można naukowo wyjaśnić. Każdy może mieć swój wkład w rozwój świata. Doświadczenia, które przeprowadzają dzieci w warunkach szkolnych i domowych, pozwalają m.in. na ciekawe i kreatywne spędzenie czasu.

Uczniowie naszej szkoły po raz ósmy raz wzięli udział w Świetliku, który przebiega zawsze w dwóch etapach. Etap przygotowawczy polega na przeprowadzeniu przez uczestników zestawu doświadczeń konkursowych, a zadaniem etapu drugiego jest poprawne rozwiązanie testu finałowego.

W tym roku szkolnym wszystkie dzieci pisały test 13 marca. Aż  59 uczniów z klas I-VII, przystąpiło do rozwiązywania zadań.

A oto wyniki tegorocznych zmagań :

W klasach I-III nagrody w postaci wyróżnień zdobyli:

 Szczepan Maj z klasy 1a

Zuzanna Małek z klasy 1a

Gabriela Szczupacka z klasy 1a

Oliwia Żarczyńska z klasy 1a

Oliwia Batko z klasy 3b

Małgorzata Chojnacka z klasy 3b

Magdalena Halek z klasy 3b

Tymoteusz Pietras z klasy 3b

Arkadiusz Sarota z klasy 3b

Nadia Wielgus z klasy 3b

W starszych klasach wyróżnienie otrzymał:  Emil Sarota z klasy 6b.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w edukacji szkolnej !

Akcja „WIELKANOC Z PCK”

IMG_4434 wolontariat2

Zachęcamy do udziału w akcji

Zachęcamy do udziału w akcji

„Always jak dziewczyna”

Zachęcamy do głosowania na NASZE SZCZYPIORNISTKI, które biorą udział w konkursie „Always jak dziewczyna”.
Mogą wygrać 4 tys. zł na sprzęt sportowy. Głosować można codziennie do 14 marca 2018r.

1 głos = 1 punkt.

Natomiast za zrobienie zakupów w Tesco i zeskanowanie paragonu, na którym znajdą się 2 produkty: dowolny firmy Always oraz drugi produkt dowolnie wybrany spośród marek: Gillette Venus, Pantene, Oral-B, Blend-a-med., można dać Dziewczętom aż 50 punktów.

                                                   Jeden paragon = 50 punktów

                     Zachęcamy do głosowania codziennie:

https://www.alwaysjakdziewczyna.pl/category/malopolskie/

 

Szkoła Podstawowa nr 80 ręczna2

 

Akcja Szkolnego Koła Wolontariatu

Szkolne Koło Wolontariatu we współpracy z Fundacją Pomocy Humanitarnej zaprasza: dzieci, rodziców, nauczycieli i pracowników Szkoły do udziału w akcji:”Opatrunek na ratunek” dla Afryki. Zbieramy środki opatrunkowe: bandaże, gazy, plastry, rękawiczki jednorazowe, strzykawki.
Akcja w naszej szkole trwa do 20.12.2017r.

0001

Akcja LATO w szkole 2017

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

  słonce

 

W pierwszych dwóch tygodniach wakacji:  26 – 30 czerwca oraz 3 – 7 lipca w ramach akcji „Lato w szkole 2017” planowane są dla uczniów różnorodne zajęcia, np.: sportowe, plastyczne, z robotyki oraz wyjścia np. do muzeów, na basen, kręgle, ściankę wspinaczkową. Udział w zajęciach to koszt 90 zł. /za jeden tydzień/. Zajęcia z uczniami klas I – III będą w godz. 8.00 – 16.00, a klas IV – VI w godz. 9.00 – 15.00. Zajęcia zostaną zorganizowane pod warunkiem zgłoszenia liczby uczniów tworzących co najmniej jedną grupę. W poziomie klas I – III jest to od 12 do 15 osób, a w poziomie klas IV – VI  od 17 do 20 osób.

Zgłoszenia, czyli wypełnione karty kwalifikacyjne, przyjmowane będą do wtorku 23 maja.

Formularze w wersji papierowej można pobrać, a wypełnione oddać, w dyżurce, sekretariacie lub
u wicedyrektora szkoły (w wersji PDF dostępne poniżej). 

Karta kwalifikacyjna Lato w szkole 2017

Pieniądze na zajęcia będą przyjmować wychowawcy klas podczas zebrań w czerwcu.

Uwaga: uzupełniając zgłoszenie należy wybrać pierwszą stronę formularza z interesującym Państwa terminem.
Z zapytaniem o korzystanie z obiadów w stołówce szkolnej zwrócę się do osób, które zapiszą się do udziału w zajęciach.

Zapraszam do uczestnictwa w akcji!

Elżbieta Papaj, wicedyrektor szkoły i kierownik akcji „Lato w szkole 2017”.

 

 

Pamiętamy o młodych patriotach.

Samorząd Uczniowski naszej szkoły pragnie przyłączyć się do akcji budowy Pomnika ku czci Orląt Lwowskich.

Za dwa lata będzie obchodzona 100 rocznica obrony Lwowa, w której ogromną rolę odegrały dzieci i młodzież szkolna.

Pomnik ma być znakiem trwania młodych Polaków w wierności Niepodległej Ojczyźnie.

Zapraszamy wszystkich uczniów naszej szkoły do aktywnej zbiórki makulatury.

Uzyskane z jej sprzedaży pieniądze przekażemy na budowę Pomnika.

żródło zdjęć:  https://pl.wikipedia.org/wiki/Orl%C4%99ta_Lwowskie

Rowerem do szkoły – Projekt STARS

Projekt STARS, który już drugi rok realizujemy w naszej szkole przynosi uczniom wiele korzyści.

Liczne działania w ramach projektu przyczyniły się do zwiększenia liczby uczniów dojeżdżających do szkoły rowerem.

Uczniowie podczas zajęć w ramach projektu uczestniczyli w konkursach, wybierali najciekawsze logo rowerowej szkoły, malowali podkoszulki i trampki, poznawali znaki drogowe oraz zasady poruszania się po drogach i chodnikach, poznali budowę roweru, zdawali na kartę rowerową, brali udział w rowerowych wycieczkach.

Zwiększenie rowerowych dojazdów uczniów do szkoły przyczynia się również do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w naszym mieście jest także doskonałą formą ćwiczeń oraz sposobem na aktywny odpoczynek po lekcjach.

Przekaż 1% dla naszej szkoły

Szanowni Państwo,
zachęcamy do przekazywania 1% podatku na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 80.
Zebrane fundusze będą wspierać działalność statutową szkoły i rozwój naszych uczniów.
Dotychczas zebraliśmy:

– rok 2012–36,53 zł – rok 2013–694,28 zł – rok 2014–886,73 zł
Środki zostały przeznaczone na zakup sprzętu sportowego i doposażenie pracowni polonistycznej.
DZIĘKUJEMY za dotychczasowe wpłaty i prosimy o kolejne!
W zeznaniu podatkowym w poszczególnych PIT-ach, należy podać numer: „KRS 0000270261”, a w rubryce dodatkowej „Cel szczegółowy” umieścić dopisek „SP 80 KRAKÓW 2629”

    1procent2016         1procent2016_2

Wyprawka szkolna 2015

I.Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna”:
1. Uczniowie uczęszczający w roku szk. 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin , w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł netto.

2. Uczniowie uczęszczający w roku szk. 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin , w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 574,00 zł netto, ale w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
3.Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: – uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II, IV,
1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący
4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
II. Miejsce i termin składania wniosków
Wzory wniosków do pobrania ze strony WWW.portaledukacyjny.krakow.pl lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski należy składać do pedagoga szkolnego, w terminie do 4 września 2015 r..
III. Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku w zależności od grupy uprawnionej do otrzymania pomocy
W przypadku uczniów klas III, pochodzących z rodzin, gdzie dochód nie przekracza kwoty 574,00 zł na osobę
a) jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca przedkłada zaświadczenie/kartę zasiłkową o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
b) jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów w 2013 r..
W przypadku uczniów klas III pochodzących z rodzin gdzie dochód przekracza 574,00 zł/.osobę
Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym:
Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
V. Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników
Zwrot kosztów poniesionych na zakup podręczników zostanie dokonany na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),rachunku, paragonu lub oświadczenia. W wyprawce nie można rozliczyć zakupu ćwiczeń i atlasów.

INFORMACJA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO „PIERWSZY DZWONEK” dla rodzin wielodzietnych 3+ w roku szk. 2015/2016

Szanowni Państwo!
Jeśli macie troje lub więcej dzieci, z których przynajmniej jedno w roku szk. 2015/2016 rozpocznie lub będzie kontynuować naukę w szkole (podstawowej, gimnazjum, lub szkole ponadgimnazjalnej), a dochód w Waszej rodzinie nie przekracza kwoty 684zl (netto) na osobę, możecie skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania zakupów artykułów edukacyjnych, a w szczególności zakupu podręczników w ramach programu „Pierwszy Dzwonek”.
Rodziny chcące uzyskać taką pomoc, powinny w terminie do 5 lipca 2015r. złożyć osobiście wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania).
Podstawą przyznania pomocy jest złożenie wniosku i oświadczenia (wzory do pobrania na stronie http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2015/06/pierwszy-dzwonek-dla-uczniow-z-rodzin-wielodzietnych-3) . Na tej stronie zamieszczone są również szczegółowe informacje dot. programu „Pierwszy dzwonek”
Do rozliczenia uzyskanej pomocy będą kwalifikowane wydatki poniesione przez rodziców w okresie od 1 czerwca do 30 września. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie do 120 zł na ucznia.

Przekaż 1% rok 2015

logo1

logo2

 

 

 

 

 

 

 

Z inicjatywy Rady Rodziców podpisane zostało porozumienie pomiędzy Fundacją Studencką „Młodzi – Młodym” z siedzibą w Częstochowie, a Szkołą Podstawową nr 80. Celem Porozumienia jest prowadzenie działań w celu pozyskania środków w ramach 1% podatku z rozliczeń rocznych.

Dzięki współpracy z Fundacją możemy zbierać fundusze z 1 procenta podatku, aby rozwijać szkołę poprzez zakup pomocy dydaktycznych, tablic interaktywnych, nagród dla uczniów i modernizację budynku szkoły.

Szczegóły działania fundacji na stronie: www.mlodzi-mlodym.pl”.

Fundacja zobowiązuje się przekazać 75% zebranej kwoty na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 80.

W zeznaniu podatkowym w poszczególnych PIT-ach, należy podać numer: „KRS 0000270261″, a w rubryce dodatkowej „Cel szczegółowy” umieścić dopisek „SP 80 KRAKÓW”.

Każda przekazana kwota będzie wspierać działalność statutową szkoły i rozwój naszych uczniów.

Zachęcamy do przekazania 1% podatku na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 80!

Dziękujemy za wsparcie w ubiegłym 2014 roku!!! Pozyskaliśmy kwotę 730,81zł, za którą zakupiony zostanie sprzęt sportowy do sali gimnastycznej.

 

Akcja „Lato w szkole 2014″

Szanowni Rodzice,

Szkoła Podstawowa nr 80 przeprowadzi wakacyjną akcję

„Lato w szkole 2014”

Czas trwania” od 18 sierpnia do 23 sierpnia

i od 25 sierpnia do 29 sierpnia 2014r.

 

Zgłoszenia chętnych dzieci z klas I – VI przyjmuje do 20 maja 2014r.

p. Tatiana Muszyńska – Kwiecień w sali 37.

 


 

 

 

 

Nowa strona internetowa szkoły

Witamy na nowej stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie

Lista podręczników

Udostępniamy listę aktualnych podręczników na rok szkolny 2013/2014

Rozpoczęcie roku szkolnego

Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 odbędzie się w poniedziałek 2 września 2013r. w sali gimnastycznej:

  • dla klas „0”, I i II o godz. 9.30
  • dla klas III i IV o godz. 10.30
  • dla klas V i VI o godz. 11.30