Home » Rada Rodziców

Category Archives: Rada Rodziców

Uchwała nr 6/80/14/16 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć opiekuńczo-wychowawczych

W dniu 25.09.2014 Pani Dyrektor Anna Starczyk-Czerwińska przedstawiła Radzie Rodziców plan kalendarza zajęć w roku szkolnym 2014/2015.

Po zapoznaniu się z przedstawionym kalendarzem Rada Rodziców jednogłośnie, pozytywnie zaopiniowała zaprezentowany kalendarz.

Pełny tekst Uchwały nr 6/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Z najważniejszymi datami kalendarza na aktualny rok szkolny można zapoznać się na stronie Kalendarz Roku Szkolenego 2014/2015.

Uchwała nr 5/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie funkcjonowania na terenie szkoły PCK

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców podjęła uchwałę zezwalającą na prowadzenie na terenie SP 80 działalności przez PCK w roku szkolnym 2014/2015.

PCK działa na terenie szkoły od wielu lat i jego działalność jest pozytywnie oceniana przez Radę Rodziców. Wyrażenie zgody na prowadzenie działalności przez organizacje pozaszkolne jest czynnością wymaganą formalnie w każdym nowym roku szkolnym, stąd zachodziła koniecznośc podjęcia takiej uchwały.

Pełny tekst Uchwały nr 5/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Uchwała nr 4/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie wyrażenia zgody na działanie ZHP na terenie szkoły

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców podjęła uchwałę zezwalającą na prowadzenie na terenie SP 80 drużyny harcerskiej i zuchowej przez ZHP w roku szkolnym 2014/2015.

Drużyna zuchowa i harcerska działają na terenie szkoły od wielu lat, a jej działalność jest pozytywnie oceniana przez Radę Rodziców. Wyrażenei zgody na prowadzenie działalności przez organizacje pozaszkolne jest czynnością wymaganą formalnie w każdym nowym roku szkolnym, stąd zachodziła koniecznośc podjęcia takiej uchwały.

Pełny tekst Uchwały nr 4/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Uchwała nr 3/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie uchwalenia Programu Profilaktyki Szkoły

W dniu 25.09.2014 Pani Dyrektor Anna Starczyk-Czerwińska przedłożyła Radzie Rodziców do zaopiniowania Program Profilaktyki SP 80 na rok szkolny 2014/2015.

Rada Rodziców po zapoznaniu się z Programem jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedstawiony przez Panią Dyrektor Program.

Pełny tekst Uchwały 3/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Uchwała nr 2/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie Uchwalenia Programu Wychowawczego Szkoły

W dniu 25.09.2014 Pani Dyrektor Anna Czerwińska przedłożyła Radzie Rodziców do zaopiniowania Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej nr 80 na rok szkolny 2014/2015.

Rada Rodziców po zapoznaniu się z Programem jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie przedstawiony przez Panią Dyrektor Program.

Pełny tekst Uchwały 2/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

 

Uchwała nr 1/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014 w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Rodziców

W dniu 25.09.2014 Rada Rodziców postanowiła zmienić par. 12 ust. 4 Regulaminu Rady Rodziców.

Dotychczasowe brzemienie ustępu:

„Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej połowa członków Rady.”

Zostao zastąoione nowym:

„Posiedzenia Rady są ważne, o ile obecnych jest co najmniej jedna trzecia członków Rady.”

Powodem zmiany ustępu była niska frekfencja na niektórych spotkaniach Rady w roku 2013/2014. Aktualne brzemienie ustępu skutkowało tym, że na spotkaniach na których pojawiało się mniej niż połowa członków Rada Rodziców nie mogły podejmować wiążących decyzji zarówno jeśli chodzi o uchwały, jak i bieżace decyzje Rady Rodziców.

Pozostawiono wymóg jednej trzeciej członków (w roku 2014/2015 odpowiada to co najmniej 5 osobom), aby zapewnić, że wiążące decyzje nie są podejmowane w zbyt wąskim gronie.

Pełny tekst Uchwały nr 1/80/14/15 Rady Rodziców z dnia 25.09.2014.

Nowy Tekst Regulaminy dostępny jest na stronie Regulamin.