Home » 2015 (Page 2)

Yearly Archives: 2015

Ślubowanie klas pierwszych

Ślubowanie klas pierwszych

14 października 2015 r. uczniowie klas pierwszych przeżywali niezwykłą uroczystość – ślubowanie. To bardzo ważny dzień w życiu każdego pierwszaka.
Ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości – pasowanie na ucznia. Najpierw jednak musieli zaprezentować program artystyczny pt. ,, Ślubowania nadszedł czas” i złożyć uroczystą przysięgę na sztandar szkoły.
Po ślubowaniu pani dyrektor Anna Starczyk – Czerwińska i zastępca dyrektora pani Elżbieta Papaj wielkimi ołówkami pasowały pierwszaków na uczniów Szkoły Podstawowej nr 80 w Krakowie . Każdy świeżo pasowany uczeń, otrzymał pamiątkowy dyplom oraz legitymację szkolną.
Na zakończenie miłego i pełnego wrażeń dnia , rodzice przygotowali dzieciom słodki poczęstunek.
Pierwszoklasistom życzymy samych sukcesów na dalsze lata nauki !

 

  

Pomagając ludziom- pomagamy naturze

W tym roku szkolnym, uczniowie naszej szkoły włączyli się aktywnie do programu „Zbieramyzakretki.pl Pomagając ludziom pomagamy naturze” prowadzonego przez Fundację Nauka i Kultura z siedzibą w Krakowie. Program ten łączy w sobie ideę dbania o nasze wspólne dobro jakim jest środowisko naturalne w naszym najmniejszym lokalnym wymiarze oraz pomoc chorym ludziom. Ze sprzedaży nakrętek do firm recyklingowych na terenie całego kraju Fundacja finansuje zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wózków inwalidzkich dla osób chorych.
W ramach tej akcji , uczniowie klas I-III wzięli w październiku udział w warsztatach „Eco-zrób to sam kolego” zorganizowanych w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie.

W listopadzie uczniowie klas III wezmą udział w warsztatach ekologicznych „Spacerkiem żółtego worka”, które będą zorganizowane na terenie naszej szkoły.
Zachęcamy wszystkich do udziału w akcji zbierania zakrętek!
Można je wrzucać do kolorowych pojemników znajdujących się na terenie szkoły.

Inauguracja roku szkolnego 2015/16

1 września uczniowie naszej szkoły wzięli udział w uroczystej inauguracji roku szkolnego 2015/16. Gorąca i wakacyjna aura towarzyszyła temu spotkaniu. Bardzo ciepło dzieci i ich rodziców powitała pani dyrektor , a po jej wystąpieniu głos zabrali uczniowie klasy Vc , którzy pod kierunkiem wychowawczyni p. M.Orłowskiej przygotowali montaż słowno -muzyczny.Były wiersze o wakacyjnych beztroskich chwilach , piosenki o lecie i dowcipny poradnik , jak przeżyć bezpiecznie 10 miesięcy nauki , by doczekać kolejnych wakacji. Zgromadzeni uczniowie , wychowawcy i rodzice po uroczystości rozeszli się do klas.

Wyprawka szkolna 2015

I.Uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy w ramach programu „Wyprawka szkolna”:
1. Uczniowie uczęszczający w roku szk. 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin , w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 574,00 zł netto.

2. Uczniowie uczęszczający w roku szk. 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin , w których dochód na osobę w rodzinie przekracza 574,00 zł netto, ale w rodzinie występują przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, potrzeba ochrony ofiar handlu ludźmi, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradność w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, alkoholizm, narkomania, zdarzenie losowe lub sytuacja kryzysowa, klęska żywiołowa lub ekologiczna.
3.Uczniowie niepełnosprawni posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty: – uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych, z wyjątkiem klasy I, II, IV,
1. słabowidzący,
2. niesłyszący,
3. słabosłyszący
4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
8. uczniom z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej
II. Miejsce i termin składania wniosków
Wzory wniosków do pobrania ze strony WWW.portaledukacyjny.krakow.pl lub w sekretariacie szkoły. Wypełnione wnioski należy składać do pedagoga szkolnego, w terminie do 4 września 2015 r..
III. Dokumenty, które wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku w zależności od grupy uprawnionej do otrzymania pomocy
W przypadku uczniów klas III, pochodzących z rodzin, gdzie dochód nie przekracza kwoty 574,00 zł na osobę
a) jeżeli rodzina korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca przedkłada zaświadczenie/kartę zasiłkową o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
b) jeżeli rodzina nie korzysta ze świadczeń rodzinnych, wnioskodawca przedkłada dokumenty umożliwiające określenie wysokości dochodu rodziny zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Ze względu na obowiązujący okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2014 r. do 31 października 2015 r., wnioskodawca przedkłada dokumenty pozwalające określić dochód rodziny w 2013 r. (tj. roku poprzedzającym aktualny okres zasiłkowy) z ewentualnym uwzględnieniem zmiany sytuacji rodziny. Jednocześnie informuję, że zgodnie z rozporządzeniem w uzasadnionych przypadkach do wniosku rodzina może dołączyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów- oświadczenie o wysokości dochodów w 2013 r..
W przypadku uczniów klas III pochodzących z rodzin gdzie dochód przekracza 574,00 zł/.osobę
Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów –wnioskodawca dołącza uzasadnienie ubiegania się o pomoc z uwzględnieniem występowania w rodzinie przypadków, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
W przypadku uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym:
Do wniosku – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – wnioskodawca załącza kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.
V. Sposób rozliczenia wydatków ponoszonych na zakup podręczników
Zwrot kosztów poniesionych na zakup podręczników zostanie dokonany na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego),rachunku, paragonu lub oświadczenia. W wyprawce nie można rozliczyć zakupu ćwiczeń i atlasów.

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/2016

Wykaz podręczników na rok szkolny 2015/16     (pdf)

Lekcje z wolontariuszkami z organizacji AIESEC

Zgodnie z kilkuletnią praktyką nasza szkoła gościła w czerwcu dwie wolontariuszki z organizacji AIESEC Nguyen Hang Nga (Phoebe) pochodzącą z Wietnamu, a obecnie mieszkającą w Singapurze i Swing Chan z Hong Kongu.
Jak zwykle uczniowie doskonale się bawili, przyswajając równocześnie mnóstwo ciekawych informacji. Pomysłowość naszych przewodniczek po Azji była wprost niezrównana.
Konkurs jedzenia pałeczkami czy też zabawa „Kamień, papier, nożyce” w wersjach chińskiej i wietnamskiej zapamiętamy na długo. Podobnie jak życzliwość i zachwyt naszym
miastem obydwu studentek. Trzymamy Was za słowo, przyjeżdżajcie bo … we want you back :) .

Sukces w konkursie „(prze)MOC W RODZINIE”

Miło nam poinformować, że uczennica naszej szkoły- Julia Krzyżak z klasy IV, zajęła I miejsce w konkursie plastycznym pt. „(prze)MOC W RODZINIE” (w kategorii szkoły podstawowe).
Organizatorem konkursu był Zespół Interdyscyplinarny ds. Działań Lokalnych nr 4, działający w ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w partnerstwie z Radą Dzielnicy XVIII Miasta Krakowa. W konkursie uczestniczyli uczniowie klas od 4 do 6 szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Dzielnicy XVIII Krakowa. Na konkurs przekazano 120 prac.
Uroczystość wręczenia nagród odbyła się 13 czerwca 2015 r,. w trakcie imprezy plenerowej zorganizowanej z okazji Dni Nowej Huty na terenach zielonych pomiędzy NCK,  a os. Centrum E.
Praca Julki zostanie wykorzystana w ulotce informacyjnej programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Julii serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!!!

INFORMACJA DOTYCZĄCA LOKALNEGO PROGRAMU OSŁONOWEGO „PIERWSZY DZWONEK” dla rodzin wielodzietnych 3+ w roku szk. 2015/2016

Szanowni Państwo!
Jeśli macie troje lub więcej dzieci, z których przynajmniej jedno w roku szk. 2015/2016 rozpocznie lub będzie kontynuować naukę w szkole (podstawowej, gimnazjum, lub szkole ponadgimnazjalnej), a dochód w Waszej rodzinie nie przekracza kwoty 684zl (netto) na osobę, możecie skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania zakupów artykułów edukacyjnych, a w szczególności zakupu podręczników w ramach programu „Pierwszy Dzwonek”.
Rodziny chcące uzyskać taką pomoc, powinny w terminie do 5 lipca 2015r. złożyć osobiście wniosek w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (właściwym ze względu na miejsce zamieszkania).
Podstawą przyznania pomocy jest złożenie wniosku i oświadczenia (wzory do pobrania na stronie http://www.mops.krakow.pl/aktualnosci/2015/06/pierwszy-dzwonek-dla-uczniow-z-rodzin-wielodzietnych-3) . Na tej stronie zamieszczone są również szczegółowe informacje dot. programu „Pierwszy dzwonek”
Do rozliczenia uzyskanej pomocy będą kwalifikowane wydatki poniesione przez rodziców w okresie od 1 czerwca do 30 września. Wsparcie udzielane będzie jednorazowo w kwocie do 120 zł na ucznia.

Sukcesy plastyczne naszych uczniów

Jak co roku uczniowie naszej szkoły brali udział w wielu konkursach plastycznych organizowanych przez różne instytucje. Emilia Gosławska z klasy 6a zajęła 1. miejsce w charytatywnym konkursie plastycznym „Człowiek – najlepszym przyjacielem zwierząt”, który został zorganizowany przez Straż Miejską Miasta Krakowa przy współpracy z Krakowskim Towarzystwem Opieki Nad Zwierzętami. Wielkim sukcesem może się pochwalić Kinga Pitala z 6b. Zajęła ona 3. miejsce w V Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Przyroda w kolorach” organizowanym przez MDK w Krakowie, ul. Grunwaldzka 5. Do wystawy pokonkursowej zakwalifikowano również obraz Patrycji Podolak z klasy 5b.
Nasi uczniowie uczcili 65. rocznicę powstania Nowej Huty wykonując piękne ilustracje przedstawiające współczesność i historię naszej dzielnicy. Najładniejsze prace zaprezentowano szkolnej społeczności na wystawie. Na szczególne wyróżnienie zasłużyły obrazy Klaudii Jesionki, Mateusza Kołasia, Pauliny Krakowskiej oraz Kingi Pitali uczniów klasy 6b.

WIELKA GALA CZYTELNIKÓW

Dnia 25 maja odbyła się w murach naszej szkoły WIELKA GALA CZYTELNIKÓW . Wzięli w niej udział uczniowie biorący czynny udział w programie Akademickiego Centrum Kreatywności Uniwersytetu Jagiellońskiego , uczniowie klas : 4c , 5a i 5b. Dzieci zostały docenione za przeczytanie wybranych lektur oraz wykonanie prac zaproponowanych przez studentki . W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyła pani dr hab. profesor UJ Anna Janus –Sitarz , dyrektor Anna Starczyk – Czerwińska oraz wicedyrektor Elżbieta Papaj . Dobra wiadomość dla wszystkich uczniów SP nr 80! Książki pt. „ Wszystkie lajki Marczuka” , „Messi – mały chłopiec, który stał się wielkim piłkarzem”, „Duch z Niewiadomic”, „Zgniłobrody i luneta przeznaczenia”oraz „ Złodziej pioruna” zostaną przekazane szkolnej bibliotece i każdy uczeń „ 80-tki” będzie mógł je przeczytać!

 

A JA WOLĘ MOJĄ MAMĘ …

W kwietniu 2015 r. Młodzieżowy Dom Kultury przy al. 29 Listopada 102 w Krakowie, ogłosił konkurs literacki pod hasłem: „A ja wolę moją mamę”.
Praca ucznia klasy VI b naszej szkoły – Mateusza K., została w tym konkursie nagrodzona.
Finał odbył się 24 maja 2015 r. podczas Święta Rodziny Krakowskiej na Bulwarze Czerwieńskim. Organizatorem imprezy był Urząd Miasta Krakowa. Na scenie wręczono nagrody laureatom. W uroczystościach uczestniczył Mateusz wraz ze swoją mamą, tatą i rodzeństwem.
Mateuszowi gratulujemy zwycięstwa i życzymy dalszych sukcesów!

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych „Świetlik 2015″

W dniu 17 marca 2015 roku, 32 uczniów naszej szkoły, z klas I-III, uczestniczyło w Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczym „Świetlik 2015″. Honorowy patronat nad konkursem objęli: Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. dr hab. med. Wojciech Nowak, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kuratorium Oświaty w Krakowie.
Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie nauk przyrodniczych jako ciekawego, fascynującego źródła wiedzy o świecie, dostępnego dla każdego.

Z radością informujemy, iż nasi uczniowie osiągnęli imponujące wyniki.

I miejsce Główną nagrodę otrzymała Weronika Zębala z klasy II a – 72 pkt. 100%

Wyróżnienia:
Andrzej Węglarczyk – 63 pkt. 87,50% z klasy 1a
Maciej Wojtoń – 62pkt. 86,11% z klasy 1a
Wiktoria Mykicka – 54 pkt. 75% z klasy 1b
Mikołaj Bartnikowski – 59 pkt. 81,94% z klasy 2a
Sandra Wiatrak – 55pkt. 76,39% z klasy 2a
Emil Sarota – 106,67pkt. 83,33% z klasy 3b
Milena Szaraniec – 109,33 85,42% z klasy 3b
Iga Szumilas – 114,67 89,58% z klasy 3b

Pozostali uczniowie otrzymali dyplomy i podziękowania.

Wszystkim uczniom gratulujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku jeszcze więcej dzieci podejmie zmagania z zadaniami konkursowymi, a przeprowadzone przez nich doświadczenia rozbudzą w nich chęć poznawania świata.

Sukces w Meetingu Pływackim o Puchar TAURONA !

15 maja 2015 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w Meetingu Pływackim o Puchar Taurona i zajęli I miejsce !
Dziewczęta w swojej sztafecie zdobyły II miejsce . Sztafetę tworzyły: Zuzanna Kierońska, Aleksandra Kramarz, Karolina Broda, Brygida Burek, Patrycja Jastrzębska, Klaudia Kulak.
Chłopcy również zajęli II miejsce . W sztafecie wzięli udział: Jerzy Bierowiec, Wiktor Bularz, Paweł Jakóbski, Dawid Bugaj, Miłosz Kowalski, Mateusz Żołna.


Poniżej prezentujemy osiągnięcia indywidualne:

Klasy I-III

• 25m grzbiet

Dziewczęta
III miejsce Weronika Chytrzyńska
IV miejsce Izabella Tomala
V miejsce Natalia Machowska
VII miejsce Iga Jajeśnica

Chłopcy
I miejsce Wiktor Bularz
II miejsce Kacper Nodzyński
III miejsce Kacper Jasica

• 25 m dowolny

Dziewczęta
II miejsce Patrycja Jastrzębska
V miejsce Alicja Zięba

Chłopcy
II miejsce Jakub Sułowski
III miejsce Krzysztof Gajoch
V miejsce Przemysław Parys

• 25 m klasyk

Dziewczęta
III miejsce Justyna Pawlina
IV miejsce Iga Szumilas

Chłopcy
II miejsce Emil Sarota
III miejsce Adam Lenart

KLASY IV –VI
• 50 m grzbiet

Dziewczęta
II miejsce Klaudia Kulak
VIII miejsce Sandra Piechowicz
IX miejsce Natalia Dudek

Chłopcy
II miejsce Jerzy Bierowiec
VII miejsce Mikołaj Sendesrki
VIII Kamil Natanek

• 50m dowolny

Dziewczęta
I miejsce Zuzanna Kierońska
IV miejsce Karolina Broda
IX miejsce Brygida Burek

Chłopcy
IV miejsce Miłosz Kowalski
VI miejsce Mateusz Żołna
VII miejsce Jakub Jasiak

• 50 m klasyk

Dziewczęta
III miejsce Aleksandra Kramarz
IV miejsce Gabriela Senderska
IX miejsce Daria Nodzyńska

Chłopcy
VI miejsce Jakóbski Paweł
VIII miejsce Dawida Bugaj
X miejsce Michał Rzytki

Wszystkim serdecznie gratulujemy !

„ Po nitce do kłębka, czyli zagadki detektywistyczne”

Pod takim właśnie tytułem odbyła się tegoroczna edycja konkursu czytelniczego dla uczniów klas trzecich krakowskich szkół. Konkurs składał się z dwóch etapów. Uczniowie, którzy uzyskali w etapie szkolnym najwyższą ilość punktów, reprezentowali naszą szkołę podczas finału. Były to:
• Iga Szumilas z klasy 3B
• Iza Tomala z klasy 3B
• Milena Szaraniec z klasy 3B
W finale wzięło udział 35uczestników. Bardzo miło nam poinformować, że Iga Szumilas zajęła III miejsce!


Wszystkie uczestniczki konkursu wykazały się bardzo dużym zaangażowaniem. Przygotowując się do konkursu poznały wiele przygód i detektywistycznych zagadek opisanych w takich książkach jak: „Tajemnica biblioteki”, „Detektyw Pozytywka”, „Małomówny i rodzina”, „Porwanie Baltazara Gąbki”, „Mors, Pinky i trzynasta komnata”, „Trzej detektywi prowadzą śledztwo w szkole” .

Organizatorami czytelniczych zmagań trzecioklasistów były: Biblioteka Krowoderska oraz Szkoła Podstawowa nr 21.

Podsumowanie projektu „Słoneczna integracja”

7 maja 2015r. uczniowie naszej szkoły wraz z nauczycielami uczestniczyli w uroczystej gali podsumowującej kolejną edycję projektu „Słoneczna InteGRAcja”, zorganizowanej w Zespole Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 5.
Miło nam poinformować, że wśród wielu nowohuckich szkół, uczniowie SP80 zajęli w kilku kategoriach wysokie miejsca. Wśród klas 0-III największy sukces w grze miejskiej odnieśli uczniowie:

klasy IIIb (A. Zięba, I. Szumilas, A. Bania, E. Sarota, M.Adamus, W. Bularz),

uczennice klasy Vb (P.Podolak, S. Piechowicz, A. Kryza, M.Polanowska) zajęły miejsce III,

a zespół VIB (P. Krakowska, M. Kawula, M.Kołaś, M.Chmura i G. Senderska) otrzymał wyróżnienie.
W konkursie plastycznym „Zanim powstała Nowa Huta” laureatami zostali uczniowie

klasy IIIb: I. Tomala, M. Ziółkowska, O.Stojkowa, J.Pawlina, O.Nowak, M.Widellska, K.Mirek, A.Bania, I.Szumilas, A.Zięba, E.Sarota, M.Adamus, W.Bularz.

Do grona zwycięzców dołączyli też uczniowie klasy

Ia : M.Wojtoń, K.Niciarz, A.Węglarczyk oraz

Ib: Z.Pieczarka, K. Wójcik, A. Halcarz, K. Kołodziej i M. Kaczmarczyk.
Serdecznie wszystkim gratulujemy!!!